المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۴

سوال ۴

تعداد جایگشت‌های $n$ تایی را بیابید که در هر یک از آن‌ها، هر عدد یا از همه‌ی اعداد سمت چپ خود کوچک‌تر باشد و یا از همه‌ی اعداد سمت راست خود بزرگ‌تر باشد.


ابزار صفحه