المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۳

سوال ۳

در هر خانه از یک جدول $m\times n$ یک عدد صحیح ناصفر نوشته شده است. می‌دانیم عدد خانه $(i,j)$ برابر است با مجموع اعداد سطر $i$ ام ضربدر مجموع اعداد ستون $j$ام. مجموع اعداد جدول را بیابید.


ابزار صفحه