المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۶

سوال ۶

گرافی با $n$ راس داده شده است. به ما گفته شده که با حذف حداکثر $k$ راس از این گراف می‌توان همه‌ی یال‌های گراف را حذف کرد. الگوریتمی با زمان $O(2^kn^2)$ ارایه کنید که این کار را انجام دهد (یعنی حداکثر $k$ راس را حذف کند تا همه‌ی یال‌ها حذف شوند)

اگر الگوریتمی با زمان اجرای $O(2^{2k^{2}}n^2)$ ارائه کنید، نیمی از نمره را می‌گیرید.


ابزار صفحه