المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۷

سوال ۷

گرافی بی‌جهت و وزندار $G$ داده شده است. شما باید دومین $MST$ را در $O(V^2)$ پیدا کنید که دومین $MST$ ممکن است وزنش برابر $MST$ باشد.


ابزار صفحه