المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۵

سوال ۵

یک درخت به ما داده شده است. در تعدادی از راس‌های این درخت تعدادی دشمن داریم. هر کدام ازدشمنان برای خودشان مقصدی دارند. ما می‌خواهیم کم‌ترین تعداد راس از درخت را حذف کنیم به طوری که هیچ دشمنی نتواند به مقصدش برسد. مثلا اگر یک دشمن در راس $s$ است و می‌خواهد به راس $t$ برود، ما باید حتما یا $s$ یا $t$ یا یکی از راس‌های روی مسیر بین $s$ و $t$ را حذف کنیم. الگوریتمی چندجمله‌ای برای این کار بدهید.


ابزار صفحه