المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۲

سوال ۲

$insert$ و $find$ در درخت قرمز سیاه را طوری تغییر دهید که بتوان $i$ امین کوچک‌ترین عنصر در درخت قرمزسیاه را از مرتبه ارتفاع درخت پیدا کرد. $find(i)$ مقدار $i$ امین گره در درخت قرمز سیاه را بر می‌گرداند.) نوشتن شبه کد کامل برای $find$ الزامی است اما در مورد $insert$ می‌توانید صرفا قسمت‌هایی را که اضافه می‌کنید یا تغییر می‌دهید، بنویسید.


ابزار صفحه