المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۳

سوال ۳

یک عبارت بولی از نمادهای $true$، $false$ که بین آن‌ها عملگرهای $and$، $or$ و $xor$ قرار گرفته‌اند، داده شده است. می‌خواهیم این رشته را به‌طور کامل پرانتز گذاری کنیم. شما باید الگوریتمی ارائه دهید که در زمان چند جمله‌ای تعداد پرانتز گذاری‌هایی که نتیجه‌ی عبارت بولی را $true$ می‌کند، حساب کند. (برای آن‌که نگران کار با اعداد بزرگ در توضیح الگوریتم خود نباشید فرض کنید کامپیوتر ما دارای قدرت محاسباتی، اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد بزرگ در $O(1)$ می‌باشد).


ابزار صفحه