المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۱

سوال ۱

روابط بازگشتی زیر را حل کرده و جواب را بر حسب $\Theta$ بنویسید.

  1. $T(n)=T(\frac{n}{s})+T(\frac{7n}{10})+\Theta(n)$(با استفاده از درخت بازگشت)
  2. $T(n)=T(\frac{2n}{3})+lg^2n$
  3. $T(n)=9T(\frac{n}{27})+\surd n$

ابزار صفحه