المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:گراف:سوال ۳

توران

ماکزیمم تعداد یال‌های یک گراف ‎$n$‎-راسیِ ‎$K_4$-آزاد با بزرگ‌ترین درجه ‎$\Delta$‎ برحسب ‎$n$‎ و ‎$\Delta$‎ چه‌قدر است؟


ابزار صفحه