المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:گراف:سوال ۲

جهت‌دهی عادلانه

ثابت کنید می‌توان ‎$n$‎ یال از یک گراف ‎-$k$‎منتظم ‎($k \geq 2$)‎ را طوری انتخاب کرد و جهت‌دهی نمود که درجه‌ی خروجی هر راس دقیقاً یک شود.


ابزار صفحه