المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:گراف:سوال ۱

افراز به جنگل

ثابت کنید یال‌های یک گراف ‎$k$‎-منتظم ‎$G$‎ را می‌توان به ‎$k$‎ دسته افراز کرد به طوری‌که یال‌های هیچ دسته‌ای دور نداشته باشند.


ابزار صفحه