المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:گراف:سوال ۴

کم‌مسیر

در گراف بدون جهت و همبند ‎$G$‎، بین هر دو رأس حداکثر دو مسیر وجود دارد. تعداد یال‌های ‎$G$‎ برحسب ‎$n$‎ چه اعدادی می‌تواند باشد؟


ابزار صفحه