المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۳

سپید و سیاه

خانه‌های یک جدول ‎$m \times n$‎ را با رنگ‌های سفید و سیاه رنگ کرده‌اند. ما در هر مرحله می‌توانیم یک زیرمستطیل این جدول را به شرطی که (این زیر مستطیل) شامل لااقل دو خانه‌ی سیاه باشد، انتخاب کرده و رنگ کل خانه‌های این زیرمستطیل را عوض کنیم. ثابت کنید با تعدادی از این حرکات می‌توان به جدولی برسیم که حداکثر یک خانه سیاه دارد.


ابزار صفحه