المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۴

گراف‌یابی

ففلی یک گراف ‎$n$‎-راسی روی کاغذ کشیده است و به مملی نشانش نمی‌دهد. مملی در هر لحظه دو راس را انتخاب می‌کند و ففلی فاصله‌ی آن‌ها را به مملی می‌گوید. کم‌ترین تعداد سوال که مملی باید بپرسد تا از شکل گراف آگاه شود بر حسب ‎$n$‎ چند است؟


ابزار صفحه