المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۵

ماتریس بی‌چاره

‎ خروجی برنامه‌ی زیر چیست؟

لطفاً در برگه‌ی پاسخ خود تمام فاصله‌های خالی ‎(space)‎ را با کاراکتر _ (‎(underline نشان دهید. دقّت کنید که بخشی از نمره‌ی این سؤال به همین مورد اختصاص دارد‎!‎

#include <cstdio>
 
const int N = 3;
int **p, *q, a[N][N];
 
int main() {
  for (int i=0; i<N; i++)
   for (int j=0; j<N; j++)
     a[i][j] = 10*i+j;
  q = &a[0][0];
  for (int i=0; i<N; i++) {
   p = &(q = &a[0][0]);
   0[p[0]+i*(N+1)] = 0;
  }
  for (int i=0; i<N; i++) {
   for (int j=0; j<N; j++)
     printf("%2d ", a[i][j]);
   printf("\n");
  }
  return 0;
}

ابزار صفحه