المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۶

تابع خوب برای بچه‌های خوب

تابع ‎GoodFunc‎ زیر را در نظر بگیرید.

  1. آیا این تابع کار خاصی انجام می‌دهد؟
  2. آیا تابعی در زبان C‎ وجود دارد که عمل‌کرد مشابهی با این تابع داشته باشد؟
void GoodFunc(char s1[], char s2[]) {
     for (int i=0; s1[i] = s2[i]; i++);
}

ابزار صفحه