المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۴

‎ تمام آن‌چه راجع به اندازه می‌دانیم

آیا برنامه‌ی زیر درست کامپایل و اجرا می‌شود؟ خروجی برنامه‌ی زیر چیست؟

#include <cstdio>
 
void f(int x) {
  printf("%d\n", sizeof x);
}
 
int main() {
  int *a = new int[10];
  char* cp, c2;
  char ch;
 
  printf("%d %d %d %d %d\n", 
   sizeof -1, sizeof true,
   sizeof a, sizeof cp, sizeof c2);
  f(ch);
  return 0;
}

ابزار صفحه