المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۳

برای یک‌صدم بیش‌تر‎‎

 1. آیا برنامه‌ی زیر درست کامپایل و اجرا می‌شود؟ در صورتی که خطای کامپایل دارد آن را یافته و رفع کنید.
 2. خروجی/عکس‌العمل برنامه‌ی زیر به‌ازای ورودی‌های زیر چیست؟
 1. ‎۵ ‎
 2. ‎۱۰۰ ‎
 3. ‎۲۰۰
 4. صفر‎
#include <cstdio>
 
const int N = 3;
int *p, q;
 
int main() {
 scanf("%d", &q);
 p = &q;
 q = 100/*p;
 printf("100/%d = %d\n", *p, q);
 return 0;
}

ابزار صفحه