المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۷:برنامه نویسی:سوال ۲

سوال ۲

خطاهای زمان کامپایل برنامه‌ی زیر را بیابید.

‎
‎#include <iostream>‎
‎using namespace std;‎
‎void g()‎
‎void f(int a‎, ‎b){‎
‎if (a>b)‎
‎return a‎
‎else‎
‎g();}void g(){‎
‎cout <"‎salam << endl;‎
}
‎int main(){‎
‎int *b;‎
‎char c;‎
‎c=b;‎
‎for (int i=0‎, ‎j=n-1; i<j; i++; j--)‎
‎;‎
‎for (int i=0; i<10; i++){‎
‎int j=0;‎
‎cout << j+2 << endl;‎
}
‎while (2)‎
}

ابزار صفحه