المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۷:برنامه نویسی:سوال ۳

سوال ۳

با استفاده از توابع بازگشتی برنامه‌ای بنویسید که تمام روش‌هایی که می‌توان ‎$k$‎ خانه از یک جدول ‎$m\times n$‎ را انتخاب کرد را در خروجی بنویسد. در فایل ورودی استاندارد اعداد ‎$m$‎ و ‎$n$‎ داده شده است. شما بایستی هر خانه از جدول ‎$m\times n$‎ را به صورت ‎$(x,y)$‎ در خروجی بنویسید که ‎$x$‎ شماره‌ی سطر و ‎$y$‎ شماره‌ی ستون آن است‎.‎

بعنوان مثال اگر ‎$m=2$‎ و ‎$n=2$‎ و ‎$k=2$‎ باشد خروجی به صورت زیر (یا هر ترتیب دیگری از سطرها) خواهد شد:

‎(1,1) (1,2)‎
‎(1,1) (2,1)‎
‎(2,2) (1,2)‎
‎(2,2) (2,1)‎

ابزار صفحه