المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۷:برنامه نویسی:سوال ۱

سوال ۱

آرایه‌ی ‎$n$‎ عنصری ‎$a$‎ به همراه یک عدد ‎$k$‎ به شما داده شده است. شما بایستی بدنه‌ی حلقه‌ی زیر را بدون استفاده از هیچ متغیّر یا آرایه‌ای به غیر از ‎$a$‎ و ‎$n$‎ و ‎$i$‎ و ‎$k$‎ به نحوی تکمیل کنید که در پایان مجموع اعداد ‎$a[0]‎, ‎a[k]‎, ‎a[2\times k]‎, ‎\ldots$‎ در یک سطر از خروجی، مجموع اعداد ‎$a[1]‎, ‎a[k+1]‎, ‎a[2\times k+1]‎, ‎\ldots$‎ در سطر دیگر و ‎$\ldots$ ‎ تا مجموع اعداد ‎$a[k-1]‎, ‎a[2\times k-1]‎, ‎\ldots$‎ در سطری از خروجی نوشته شوند.

‎
‎for (int i=0; i<n; i++){‎
......
}

مثلاً اگر آرایه‌ی ‎$a$‎ به ترتیب محتوی اعداد ‎۱}‎ و ‎۲‎ و ‎۳‎ و ‎۴‎ و ‎۵‎ و ‎۶‎ و ‎{۷‎ باشد (یعنی ‎$a[0]=1$‎ و ‎$a[1]=2$‎ و ‎$\ldots$‎) و ‎$k=3$‎ باشد، خروجی شما به صورت زیر (یا هر ترتیب دیگری از این اعداد) خواهد بود.

‎12‎
‎7‎
‎9‎

دقت کنید ترتیب نوشتن اعداد در خروجی مهم نیست‎‎


ابزار صفحه