المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:گراف:سوال ۸

کره و دوایرش

یک کره با ‎$n>2$‎ دایره‌ی عظیمه (دایره‌ی عظیمه دایره‌ای هم‌شعاع و هم‌مرکز کره است) روی آن داده شده است؛ به طوری که همه‌ی این ‎$n$‎ دایره از یک نقطه نمی‌گذرند. ثابت کنید نقطه‌ای روی کره هست که تقاطع دقیقاً دو دایره می‌باشد.


ابزار صفحه