المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:گراف:سوال ۷

همریختی

‎ گراف‌های ‎$G(V,E_1)$‎ و ‎$H(V,E_2)$‎ داده شده‌اند به طوری که: ‎

‎ ‎$V=\{1,2,...,8\}$

‎ ‎$E_1=\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1),(1,5),(5,6),(6,7),(7,8),(8,5),(2,6)\}$

‎ ‎$E_2=\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1),(1,5),(5,6),(6,7),(7,8),(8,5),(3,7)\}$ ‎

آیا ‎$G$‎ و ‎$H$‎ همریخت‌اند؟ گفته‌ی خود را ثابت کنید.


ابزار صفحه