المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:گراف:سوال ۴

‎درخت‌های فراگیر

‎ ثابت کنید تعداد درخت‌های فراگیر ‎$K_{n,n}$‎ برابر ‎$n^{2n-2}$‎ عدد می‌باشد.


ابزار صفحه