المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:تئوری:سوال ۱۴

دنباله‌ی زیبا

به دنباله‌ی ‎$x_1‎, ‎x_2‎, ..., ‎x_n$‎ زیبا می‌گوییم اگر و فقط اگر ‎\[x_1<x_2>x_3<x_4>x_5<x_6>...x_n\]‎ ‎ الگوریتمی از زمان اجرای ‎$O(n)$‎ ارائه کنید که ‎$n$‎ عدد متفاوت بگیرد و آن‌ها را به ترتیبی کنار هم قرار دهد که تشکیل یک دنباله‌ی زیبا بدهند.


ابزار صفحه