المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۲

سوال ۲

خروجی برنامه‌ی زیر را بنویسید.

#include<iostream>‎
‎using namespace std;‎
‎void swap(int *p‎,int **q){‎
 ‎int c=**q;‎
 ‎**q=*p;‎
 ‎*p=c;}void swap1(int **p‎,int **q){‎
 ‎int *c=*p;‎
 ‎*p=*q;‎
 ‎*q=c;}int main(){‎
 ‎int a‎,*p‎,**q;‎
 ‎q=new int *;‎
 ‎*q=new int;‎
 ‎p=*q;‎
 ‎*p=0;++**q;‎
 ‎a=*p+**q;‎
 ‎cout << a << '\n';‎
 ‎swap(p‎, ‎q);‎
 ‎cout << *p << '\n';‎
 ‎*q=&a;‎
 ‎swap(p‎, ‎q);‎
 ‎cout << *p << '\n';‎
 ‎swap1(&p‎, ‎q);‎
 ‎cout << *p << '\n';‎
 ‎a--;‎
 ‎cout << *p << '\n';}

ابزار صفحه