المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۱

سوال ۱

‎ دو سطر زیر دو سطر از یک برنامه است.

y=x;
‎x=y;‎

در هر کدام از حالات زیر مشخص کنید که آیا ممکن است مقدار متغیر ‎$x$‎ عوض شود یا خیر؟ برای هر قسمت جواب بله یا خیر کافی است.

  1. اگر ‎$x$‎ از نوع int‎ و ‎$y$‎ از نوع ‎char‎ باشد. ‎
  2. اگر ‎$x$‎ از نوع ‎int‎ و ‎$y$‎ از نوع float‎ باشد.
  3. اگر ‎$x$‎ از نوع float‎ و ‎$y$‎ از نوع ‎double‎ باشد. ‎
  4. اگر ‎$x$‎ از نوع ‎char و ‎$y$‎ از نوع ‎short int‎ باشد. ‎

فرض کنید که فضایی که هر کدام از نوع‌های int‎ ، ‎char‎ و ‎… اشغال می‌کند طبق مطالبی که در کلاس گفته شده در نظر گرفته شود.


ابزار صفحه