المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:الگوریتم ها:سوال ۴

مرتب‌سازی درغامی

الگوریتم (Inserge-Sort(A که هدف‌ش مرتّب‌سازی آرایه‌ی ‎$A$‎ است، بدین صورت است:

  1. ‎$n$ $\leftarrow$ Length($A$); ‎
  2. ‎$k$ $\leftarrow$ Random($1$‎, ‎$\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$); ‎
  3. Insertion-Sort($A[1..k]$); ‎
  4. ‎ Inserge-Sort($A[k+1..n]$); ‎
  5. Merge($A[1..k]‎, ‎A[k+1..n]$);

که منظور از ‎$A[x..y]$‎، زیرآرایه‌ی شامل ‎$A[x]$‎ تا ‎$A[y]$‎ است و تابع ($y$,$x$)Random یک عدد تصادفی در بازه‌ی ‎$[x,y]$‎ برمی‌گرداند‎. ‎

رابطه‌ی بازگشتی زمان اجرای این الگوریتم را بر حسب ‎$n$‎ نوشته و زمان اجرای متوسّط آن را صریحاً تحلیل کنید.


ابزار صفحه