المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۴

سوال ۴

گراف $G$ را ($r,r-k$)- منتظم می‌نامیم، هرگاه $r-k \leq \delta (G) \leq \Delta (G) \leq r$. اگر $1 \leq k \leq s \leq r$، نشان دهید هر گراف ($r,r-k$)- منتظم شامل یک زیرگراف فراگیر ($s,s-k$)- منتظم می‌باشد.


ابزار صفحه