المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۵

سوال ۵

یک مجموعه احاطه‌گر در گراف $G$ زیرمجموعه‌ای از رئوس مانند $S$ است، به نحوی که هر یا عضو مجموعه $S$ باشد و یا این‌که با یکی از رئوس مجموعه‌ی $S$ مجاور باشد.( در حقیقت هر راس $S$ خود و همسایه‌اش را می‌پوشاند). ثابت کنید هر گراف $G$ مجموعه‌ی احاطه‌گری دارد که در آن هر راس به تعداد فرد بار پوشیده شده باشد.


ابزار صفحه