المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۳

سوال ۳

اگر $f(n)$ حداکثر تعداد یال‌های یک گراف $n$ راسی باشد که شامل هیچ دور زوجی (دور با طول زوج) نباشد، $f(n)$ را به ازای هر $n \in N$ به‌دست آورید. همچنین برای هر $n \in N$ گرافی شامل $n$ راس و $f(n)$ یال بیابید.


ابزار صفحه