المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۲

کمبود امکانات

گراف $G$ به شما داده شده است، شما باید با نگه داشتن کم‌ترین میزان اطلاعات بتوانید تشخیص دهید، با اضافه شدن یک یال گراف جدید همبند می‌شود یا نه.

  1. ثابت کنید با $n$ بیت حافظه می‌توان این کار را انجام داد.(هر بیت دارای محتوای ۰ یا ۱ است.)
  2. ثابت کنید با کم‌تر از $n$ بیت حافظه نمی‌توان این کار را انجام داد.

ابزار صفحه