المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۱

چه خوب

گراف $G$ وتطابق ماکسیمال $M$ در آن را در نظر بگیرید. $X$ را مجموعه‌ای از مسیرهای افزایشی مجزا و به طول ۳، در $G$ در نظر بگیرید که ماکسیمال هم باشد( یعنی مسیر افزایشی دیگری به طول ۳ نمی‌توان به آن اضافه کرد). اگر $Max$ یک تطابق ماکسیمال در $G$ باشد، ثابت کنید:

$$|M|+|X|\geq \frac{2}{3}|Max|$$


ابزار صفحه