المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۱۰

لانه‌ی زنبور

گراف لانه زنبوری به گرافی می‌گویند که مانند یک قطعه از لانه‌ی زنبور باشد، یعنی به صورت یک سری شش ضلعی که راس‌های آن، راس‌های شش ضلعی‌ها و یال‌های آن، یال‌های شش ضلعی‌ها می‌باشد.

نیمه-دور دروی است که بتواند شامل ۱ راس هم باشد. یعنی هر دوی یک نیمه-دور است. و هر راس تکی هم یک نیمه-دور است.

در گراف $G$، $A$ یک «افراز راس‌های $G$ به نیمه-دور» است اگر و فقط اگر $A$ مجموعه‌ای از نیمه-دورهای $G$ باشد به صورتی که این نیمه-دورها در هیچ راسی با یکدیگر اشتراک نداشته باشند و هر راسی از $G$ حداقل در یکی از این نیمه‌-دورها آمده باشد.

گراف همبند لانه زنبوری $G$ داده شده است. تعداد «افراز‌های متفاوت را‌س‌های $G$ به نیمه-دور» را به صورت تابعی از تعداد راس‌ها و یال‌های آن به دست بیاورید و ادعای خود را اثبات کنید.


ابزار صفحه