المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:گراف:سوال ۹

مثلث‌های چسبناک

ثابت کنید یال‌های هر گراف $n$‌ راسی را می‌توان با حداکثر $\frac{n^2}{4}$ تا مثلث (دور سه راسی) یا یال پوشاند، به طوری که هر یال حداقل یک بار پوشیده شود.


ابزار صفحه