المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:گراف:سوال ۳

سوال ۳

گراف $G$ دو همبند است و $m$ یال و $n$ راس دارد. ثابت کنید ببین هر دو راس دلخواه از $G$، لااقل $m-n+2$ مسیر مختلف وجود دارد.


ابزار صفحه