المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:گراف:سوال ۴

سوال ۴

فرض کنید با $l$ رنگ، یال‌های گراف $k_n$ را رنگ‌آمیزی کرده‌ایم. حال یک راس را «تنوع طلب» می‌نامیم اگر با $n-1$ رنگ مختلف مجاور باشد.

  1. به ازای$l=\frac{1}{2} n(n-3)+ \lfloor \frac{n}{2} \rfloor $، یال‌های $k_n$ را طوری رنگ‌آمیزی کنید که هیچ راس تنوع طلبی وجود نداشته باشد.
  2. ثابت کنید که به ازای $l>\frac{1}{2}n(n-3)+ \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$، لااقل یک راس تنوع طلب وجود دارد.

ابزار صفحه