المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:گراف:سوال ۲

سوال ۲

به یک رنگ‌آمیزی معتبر گراف $G$، متعادل می‌گوییم اگر و تنها اگر تعداد رئوس هر رنگ در آن برابر باشد. حال فرض کنید که $G$ گرافی $k$-رنگی است$(k\geq 3)$ و هیچ رنگ‌آمیزی غیر متعادل معتبری ندارد. ثابت کنید به ازای هر $3\leq m \leq k$، دوری به طول مضربی از $m$ در $G$ وجود دارد.


ابزار صفحه