المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۸

سوال ۸

$n$ مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین که ضلع‌های زاویه‌ی قائمه آن موازی محور $x$ و $y$ است داده شده است. می‌خواهیم مساحتی را که این $n$ مثلث اشغال کرده‌اند به‌دست آوریم.

ورودی

در فایل ورودی ابتدا عدد $n\Leftarrow 100$ آمده است که نشانگر تعداد مثلث‌هاست.

سپس در $n$ خط بعدی در هر خط ۶ عدد صحیح آمده که مختصات رئوس یک مثلث هستند.(هر دو عدد متوالی مربوط به یک راس هستند). تمام اعداد ورودی بین ۰ و ۵۰۰ قرار دارند.

خروجی

در فایل خروجی مساحت مثلث‌های داده شده را تا دو رقم اعشار چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
0 0 0 2 2 0
1 0 2 1 2 0
22.25

ابزار صفحه