المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۷

سوال ۷

$n$میله با اندازه‌های $l_1,l_2,…,l_n$ و $n$ نقطه روی یک خط راست به فاصله‌های $d_1,d_2,…,d_n$ از یک مبدا فرضی داده شده است( تمام نقطه‌ها در یک سمت مبدا قرار دارند). حال می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان این $n$ میله را به طور عمودی روی این $n$ نقطه طوری قرار دارد که :

  • روی هر نقطه یک میله قرار بگیرد.
  • با واژگون شدن میله‌ای که نزدیک‌ترین فاصله را از مبدا دارد در راستای خطی که نقطه‌ها روی آن قرار دارند تمام میله‌های دیگر واژگون شوند.

ورودی

در فایل ورودی ابتدا عدد $k\Leftarrow 20$ آمده است که نشانگر تعداد ورودی‌ها در این فایل است. به ازای هر ورودی در یک خط عدد $n\Leftarrow 1000$ در خط دوم اعداد حقیقی $d_1,d_2,…,d_n$ و در خط سوم اعداد حقیقی $l_1,l_2,…,l_n$ آمده‌اند. می‌دانیم ورودی‌ها به نحوی هستند که اندازه‌ی هیچ میله‌ای از فاصله‌ی هیچ دو نقطه‌ی غیر متوالی(در حالتی که نقاط مرتب هستند) بیش‌تر نیست.

خروجی

فایل خروجی شامل $k$خط است که در هر خط آن Yes است اگر بتوان میله‌ها را با شرط‌های خواسته روی نقطه‌ها قرار داد و در غیر این صورت No است.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
4
0 10 6 18.3
0.2 6.5 5 9
3
2 7 14
5 1.5 8
2
2.5 10.8
1 8
Yes
No
No

ابزار صفحه