المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۹

مستطیل‌یابی

$n$ نقطه با مختصات‌های حقیقی در صفحه داده شده می‌خواهیم ببینیم چند مستطیل در صفحه می‌توان یافت که رئوس آن از این نقاط باشد.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عدد $n\leq1000$ تعداد نقاط آمده و سپس در هر سطر مختصات یک نقطه آمده است.(اعداد با دقت ۳ رقم اعشار آمده است)

خروجی

در فایل خروجی تعداد مستطیل‌ها آمده است.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۷ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
0 0
1 0
0 1
1 1
3 2
1

ابزار صفحه