المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۸

اعتماد نامتقابل

در سرزمین اعتامد نامتقابل $n$ نفر زندگی می‌کنند. هر نفر به بعضی افراد اعتماد دارد و هر زمانی که هر یک از آن‌ها را ببیند هر چه می‌داند به او می‌گوید! هر کسی رازی دارد که اگر آن رااز دیگران حتی معتمدانش بشنود ناراحت می‌شود!

ثابت کنید می‌توان حداکثر نصف روابط اعتماد را حذف کرد تا تضمین شود هر چند بار و به هر ترتیب که افراد با یکدیگر ملاقات کنند کسی ناراحت نشود.


ابزار صفحه