المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۷

خداحافظ

در روز موعود هر یک از ۳۳ نفر دانش‌پژوه گرامی در ساعت خاصی به سایت می‌آیند و مدتی کار می‌کنند و سپس خود را از پنجره به بیرون می‌اندازند! هر کس قبل از پرش با کل دانش‌پژوهان حاضر در سایت خداحافظی می‌کند. می‌دانیم هر کس با حداقل ۱۶ نفر دیگر خداحافظی می‌کند. ثابت کنید حداقل یکی از دانش‌پژوهان با همه خداحافظی می‌کند!


ابزار صفحه