المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۲۲:سوال ۸

ﺷﻨﮕﻮل در ﺷﺒﻪ ﮐﺪ ﻋﺠﯿﺐ!

ﺷﻨﮕﻮل در لپ‌تاپ آیدین تکه کد زیر را پیدا کرده‌است.

او می‌خواهد طوری مقادیر 1‎- را در سطرهای سوم و چهارم (تعریف آرایه‌های ‎a و b‎) با اعداد سه رقمی (بزرگ‌تر از ‎۹۹‎ و کوچک‌تر از ‎$1000$‎) جایگزین کند که در سطر یازدهم (سطر $cout$) رشته‌ی $hey!$ چاپ شود.

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 229939$ محاسبه شده‌اند.

الف): اگر تعداد راه‌هایی که با مقداردهی تمامی 1‎- های موجود، خروجی مطلوب چاپ می‌شود را ‎$A$‎ بنامیم، باقی‌مانده‌ی تقسیمِ ‎$A$‎ بر ‎$\Delta$‎ چند است؟

پاسخ

206427

ب): فرض کنید سطر پنجم برابر باشد با $int \space k = 4;$ یعنی مقدار $k‎$ به‌جای 2‎ برابر با ‎4‎ نوشته شده باشد. در این صورت اگر تعداد راه‌هایی که با مقداردهی کلیه‌ی ‎-1‎ های موجود، خروجی مطلوب چاپ می‌شود را ‎$B$‎ بنامیم، باقی‌مانده‌ی تقسیمِ ‎$B$‎ بر ‎$\Delta$‎ چند است؟

پاسخ

226043

ج): فرض کنید سطر پنجم برابر باشد با $int \space k = 8;$ یعنی مقدار $‎k‎$ به‌جای ‎2‎ برابر با 8‎ نوشته شده باشد. در این صورت اگر تعداد راه‌هایی که با مقداردهی کلیه‌ی ‎-1‎ های موجود، خروجی مطلوب چاپ می‌شود را ‎$C$‎ بنامیم، باقی‌مانده‌ی تقسیمِ ‎$C$‎ بر ‎$\Delta$‎ چند است؟

پاسخ

145546


ابزار صفحه