المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۲۲:سوال ۱

ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺳﺎدﻩ!

ﺷﻨﮕﻮل ﻋﻼقه‌ی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﺪد ${1377}^{\Delta}$ (ﻋﺪد ١٣٧٧ ﺑﻪ ﺗﻮان دﻟﺘﺎ) دارد و اﯾﻦ ﻋﺪد را «ﻋﺪد ﻣﻬﺮﺑﺎن» ﻣﯽ‌ﻧﺎﻣﺪ!

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 229939$ محاسبه شده‌اند.

اﻟﻒ): ﺑﺎﻗﯽ‌ﻣﺎﻧﺪﻩ‌ی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮ ١٠٠ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

پاسخ

13

ب): ﺣﺎﺻﻞ‌ﺟﻤﻊ ٢٠ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﺪد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

پاسخ

88

ج): ﺣﺎﺻﻞ‌ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم رﻗﻢ‌های ﻋﺪد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

پاسخ

3246192


ابزار صفحه