المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۸:سوال ۵

فرش‌ها

یک اتاق به شکل مستطیل را با تعدادی فرش مستطیل شکل پوشانده‌ایم؛ به طوری که هر نقطه از کف اتاق توسط دقیقاً یک فرش پوشانده شده است.

ثابت کنید مجموع عرض این فرش‌ها از عرض اتاق کم‌تر نیست. منظور از عرض یک مستطیل٬ اندازه‌ی کوتاه‌ترین ضلع آن است.


ابزار صفحه