المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۷:سوال ۵

ماتریس۱ و ۱-

تعداد ماترس‌های $m\times n$ با درایه‌های ۱ و ۱- را پیدا کنید که حاصل ضرب عناصر هر سطر آن برابر با ۱- شود. ادعای خود را ثابت کنید.


ابزار صفحه