المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲:سوال ۱

سوال ۱

اعداد $n,…,2,1$ را روی یک دایره در جهت حرکت عقربه‌های ساعت در نظر می‌گیریم. حال از عدد ۱ شروع کرده و اعداد را یکی در میان حذف می‌کنیم تا سرانجام یک عدد باقی بماند.

مثلا برای $n=5$ به ترتیب اعداد ۲، ۴، ۱ و ۵ حذف شده و عدد ۳ باقی می‌ماند.

برنامه‌ای بنویسید که عدد $n$ را بگیرد و اعدادی را که حذف می‌شوند به ترتیب نشان دهد و عدد باقی‌مانده را مشخص کند.


ابزار صفحه