المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۳

سوال ۳

پنج سیب یکسان و پنج پرتقال یکسان در یک سبد داریم. در هر مرحله، می‌توانیم یکی از سه کار زیر را انجام دهیم:

  • یک سیب از سبد برداریم و بخوریم.
  • یک پرتقال از سبد برداریم و بخوریم.
  • یک سیب و یک پرتقال از سبد برداریم و بخوریم.

به چند طریق می‌توانیم کل میوه‌ها را بخوریم، طوری که به جز ابتدا و انتهای کار، در هیچ لحظه‌ای تعداد سیب و پرتقال‌های سبد برابر نباشد؟

  1. 90
  2. 180
  3. 168
  4. 472
  5. 84

پاسخ

گزینه (2) درست است.


ابزار صفحه