المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۱

سوال ۱

یک جدول $4 \times 12$ داریم. حداقل چند خانه‌ی آن را باید مسدود کنیم تا نتوان در خانه‌های باقی‌مانده حتی یک کاشی به شکل زیر (یا دوران‌ها و قرینه‌های آن) قرار داد؟

  1. 6
  2. 24
  3. 12
  4. 18
  5. 16

پاسخ

گزینه (3) درست است.


ابزار صفحه